Massiven Policasaz fir besatent Haus ze raumen

^Nodeems AktivistInnen geschter owend an der Stat Letzebuerg een seit langem eidelstoend Haus besat haten sin se an der Nuecht an engem massiven Polissasatz geraumt gin. Des Aktioun hat als Ziel endlech erem een selbstverwalteten Frairaum obzemachen an gleichzeiteg geint d’Wunnengsnout ze manifestéieren. Respekt fir des Aktioun fun den Squateuren! Wéider esou.

http://freespacelux.blogsport.de

Filed under: activism,free spaces — Tags: , — farzel - October 8, 2011 10:09 am

Trenner